Gaudeix de les avantatges

Preguntes freqüents

Respostes als dubtes més habituals sobre la zona verda i blava de l’estacionament regulat en superfície de la platja de Castelldefels.

 

INTRODUCCIÓ

L’objectiu primordial d’aquesta pagina web és la de mantenir informats a tots els usuaris de la zona verda i blava de la platja sobre les actuacions que l’Ajuntament de Castelldefels porta a terme per fomentar la mobilitat a la ciutat i més concretament a la platja. A més, es pretén mantenir una comunicació directa amb els residents del municipi i altres usuaris per així poder solucionar els seus dubtes, atendre les seves demandes, etc.
D’una banda, regularitzar l’estacionament en superfície, un dels grans problemes de tot el litoral de la província de Barcelona. Els residents tindran prioritats a l’accés als seus domicilis i es minimitzaran les molèsties que generen els vehicles que ocupen els seus accessos o els aparcaments incívics de molts usuaris de la platja de Castelldefels (aparcaments sobre la vorera, doble fila, línea groga, etc.). A més, es millorarà la mobilitat de tota la zona de la platja, evitant situacions perilloses entre vehicles i vianants i molts accidents indesitjats.

ÀMBIT

A partir de la segona línia platja i perpendiculars al Passeig Marítim, fins l’autovia C-31. Existeixen un total de 3.439 places que estan destinades preferentment per als usuaris que estiguin donats d’alta a la BBDD municipal a cost zero o que hagin adquirit un distintiu per zona verda a cost.
Existeixen un total de 1.421 places al Passeig Marítim de Castelldefels. Exactament, al Passeig Marítim i als carrers Ribera de Sant Pere i Carme.

HORARIS

Hi ha dues zones diferents, A i B, amb períodes d’operativitat i regulació diferents: ZONA A TEMPORAL: •ESTIU (1 DE MAIG A 15 D’OCTUBRE): L’horari de la zona verda i blava és de 10 a 20 hores, de dilluns a diumenge, incloent els festius. •HIVERN (16 D’OCTUBRE A 30 D’ABRIL): Aparcament gratuït els 7 dies de la setmana i festius, tant a la zona verda com a la blava. ZONA B PERMANENT: (Franja compresa entre Passeig Marítim, els carrers Navegants i 4, fins Passeig Marina) •ESTIU (1 DE MAIG A 15 D’OCTUBRE): L’horari de la zona verda i blava és de 10 a 20 hores, de dilluns a diumenge, incloent els festius.s. •HIVERN (16 D’OCTUBRE A 30 D’ABRIL): Es manté la zona verda i blava operativa els caps de setmana (dissabtes i diumenges) de 10 a 20 hores i els festius (en horari de 10 a 20 hores) i vigílies de festius (de 16 a 20 hores).

ZONA VERDA

L’aparcament en tota la ZONA VERDA serà preferent i gratuït (sense límit horari d’estacionament) per als residents a Castelldefels, que tinguin el vehicle inscrit a Castelldefels per tributar per l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i no tinguin deutes pendents amb l’Ajuntament de Castelldefels sobre aquest IVTM o multes de trànsit a data 31 de desembre del 2017. La ZONA BLAVA és de pagament per tots els usuaris, residents o no.
No, sempre que s’inscrigui el vehicle a Castelldefels per a tributar per aquest impost i se sol•liciti l’ALTA corresponent a la BBDD municipal a cost zero per a l’ús gratuït i preferencial de la zona verda.
Els usuaris empadronats i les empreses residents a Castelldefels que tinguin el vehicle inscrit a Castelldefels per a tributar per l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i no tinguin deutes pendents corresponents a aquest impost ni multes de trànsit a data 31 desembre 2017 estaran automàticament donats d’ALTA a la BBDD municipal a cost zero. Podran realitzar la consulta pertinent sobre la seva matrícula en aquesta mateixa pàgina. Si vostè ho demana durant l’any 2018 i compleix els requisits, se li tramitarà l’ALTA a la BBDD municipal a cost zero a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Castelldefels. Per altres incidències o dubtes sobre si la seva matrícula es troba a la BBDD municipal poden dirigir-se a les oficines de l’empresa Serveis Ambientals de Castelldefels (Passatge de les Caramelles, 2 bis, i Passeig Marítim, 170 cantonada Carrer 6) de forma presencial, via telefònica.
Si ja està empadronat a Castelldefels, amb independència que pagui l’IBI, ha d’inscriure el seu vehicle al mateix municipi per a tributar per l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i podrà aparcar gratuïtament, base de dades municipal a cost zero. Per realitzar aquest tràmit cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Castelldefels. Si no està empadronat i tributa per IBI i no té deutes pendents corresponents a IVTM ni multes de trànsit a data 31 de desembre de 2017, pot sol·licitar el seu distintiu per import de 40,00 € a l’oficina de l’empresa municipal Societat d’Aparcaments de Castelldefels (Passatge de les Caramelles, 2).
Sí, sempre que estigui empadronat a Castelldefels i inscrivint el seu vehicle al mateix municipi per a tributar per l’impost sobre vehicles de tracció mecànica a Castelldefels. També, els titulars d’immobles (habitatge i local) que paguin l’IBI a la nostra ciutat, poden adquirir un distintiu per 40,00 € euros per aparcar a la zona verda per a un inquilí o familiar, sempre i quan el titular no tingui vehicle domiciliat a Castelldefels o es tracti d’un segon immoble.
Sí, si l’empresa és resident a Castelldefels i no té deutes pendents per IVTM o multes de trànsit a data 31 de desembre del 2017.
Sí, si el propietari de l’apartament de lloguer / apartament turístic no és resident a Castelldefels i no té deutes pendents corresponents a IVTM ni multes de trànsit a data 31 de desembre de 2017. Aquest propietari pot demanar a Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC) distintius de 40,00 € i lliurar-les si vol posteriorment als seus clients / llogaters per facilitar-los l’aparcament gratuït a la zona verda.
Les empreses residents a Castelldefels podran estacionar gratuïtament a la zona verda sempre que tinguin inscrit el seu vehicle aquí per a tributar per l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i no té deutes pendents per IVTM o multes de trànsit a data 31 desembre 2017 . Les empreses no residents a Castelldefels que tributin per IBI i no tinguin deutes pendents per IVTM o multes de trànsit a data 31 desembre 2017 podran aparcar els seus vehicles a la zona verda només prèvia adquisició del distintiu a cost 40,00 €.

GESTIÓ

Els inspectors / agents de zona regulada realitzen avisos de denúncia, no multen. Els inspectors / agents de zona regulada tenen entre les seves competències la possibilitat de denunciar i avisar a l’usuari que està incomplint una ordenança municipal mitjançant un comunicat / avís de suposada infracció. En el cas que l’avís de denúncia imposat sigui anul·lable (sense tiquet o excés de temps de l’establert en el tiquet) el conductor pot anul·lar-la mitjançant els mecanismes oportuns (pagament de la tarifa d’anul·lació de denúncia) que s’expliquen en l’avís de denúncia i en l’expenedor dels tiquets. Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC) presentarà les denúncies a l’organisme municipal corresponent que tramitarà com qualsevol altra on s’especifiqui que s’ha incomplert una norma de trànsit, sigui el que sigui. L’usuari, per tant, una vegada que aquest organisme Municipal li notifiqui formalment la denúncia corresponent al seu domicili podrà presentar la corresponent al·legació davant l’Ajuntament de Castelldefels o a qui estigui delegada aquesta potestat.
Sí. Dins l’àmbit de regulació de l’estacionament hi ha diferents zones en què no està permès l’estacionament. Aquestes zones són, precisament, les que no estan senyalitzades horitzontalment (pintura blava o verda a la calçada), ja que no es pot aparcar a elles per ser passos de vianants, creuaments, guals, parades d’autobusos, doble fila, motocicletes no aparcades en un lloc habilitat per a això, etc. Tot i que aquests vehicles tinguin un tiquet, segueixen estant aparcats en zones prohibides, per la qual cosa, l’inspector / agent de zona regulada pot denunciar l’incompliment de l’Ordenança i de la Llei de Trànsit. De forma general, és com si s’aparqués en qualsevol estacionament no permès de la ciutat, estigui o no regulat com a zona verda o blava. Si la zona no està pintada per causes alienes a la regulació (obres, renovació del paviment o pintura, etc), l’usuari haurà de comprovar per la senyalització vertical si la plaça que ocupa es troba dins el sector regulat i està permès l’estacionament. Si això és així, el conductor podrà aparcar i haurà de pagar el seu tiquet corresponent.
Una vegada que la sanció que comporta la denúncia de l’inspector / agent de zona regulada de Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC) li sigui notificada fefaentment per l’Ajuntament de Castelldefels, podrà presentar les al·legacions que cregui oportunes en un termini de 20 dies naturals. És en aquest moment quan pot mostrar la seva disconformitat amb la denúncia formulada de manera oficial.
Sí. L’Ordenança respecta tots els horaris i zones establertes per a la càrrega i descàrrega. Generalment, aquests estacionaments tenen uns horaris establerts que s’indiquen en el senyal vertical corresponent. Una vegada que finalitzi l’horari de càrrega i descàrrega, aquestes places s’inclouen immediatament a la zona regulada i, a partir d’aquí, es regulen com qualsevol altra plaça d’aparcament de la zona. A la franja horària de càrrega i descàrrega només podran aparcar a les places aquells vehicles que vagin a realitzar aquest tipus d’activitat i la Policia Local podrà denunciar i retirar qualsevol vehicle situat en les mateixes, encara que posseeixin el tiquet o distintiu corresponent.
No, i així ho recull l’Ordenança Fiscal Núm. 17. Cada zona disposa d’unes tarifes i horaris de regulació, de manera que els tiquets subministrats al Centre o a la platja són exclusius per a cada zona.
Sí. El 1997 es va aprovar una modificació de la Llei de Trànsit en la qual es faculta expressament als ajuntaments per implantar el servei d’ordenació i regulació de l’aparcament en superfície. La Regulació de l’estacionament està implantada en més de 150 ciutats espanyoles i en totes, com a Castelldefels, es compleix la legislació vigent.
No, els tiquets virtuals són comprovats pels inspectors / agents de zona regulada des dels seus dispositius mòbils pel que l’usuari només haurà d’activar el seu tiquet virtual al mòbil o web de Presto Pàrquing, sense necessitat d’avisar o deixar res dins del seu vehicle que ho acrediti. Per a més informació pot consultar el manual d’usuari de Presto Pàrquing.
El servei que ordena i regula l’aparcament a Castelldefels Platja, admet el pagament de la taxa municipal corresponent al servei amb monedes, targeta prepagament, targeta bancària i SmartPhone (pagament per mòbil).
L’import que s’abona és una taxa municipal i per tant no és deduïble d’impostos.
Tal com expressa l’Ordenança Fiscal Núm. 17, vostè disposarà de 60 minuts per anul·lar l’avís de denúncia per no tenir tiquet visible o excedir el temps màxim autoritzat.
El parquímetre està programat de tal manera que si vostè treu tiquet fora de l’horari de regulació li donarà un tiquet en el qual el temps d’estacionament començarà a comptar a partir de la següent hora en què entri en funcionament el servei de nou. És a dir, si vostè obté un tiquet de dilluns a divendres a les 20:01 hores, el temps d’estacionament que apareixerà en el seu tiquet començarà a comptar a partir de les 10:00 hores, del següent dia si hi hagués regulació (veure horaris i freqüències de cada zona), ja que és en aquesta hora quan comença novament el servei d’estacionament regulat a la via pública.
L’inspector / agent de zona regulada, juntament amb altres persones que treballen per fer que el servei funcioni correctament, és empleat de l'empresa pública Serveis Ambientals de Castelldefels (SAC)
Un cop notificada la sanció en el seu domicili, vostè haurà de dirigir la seva reclamació o efectuar el pagament al departament de sancions designat per l’Ajuntament de Castelldefels per a aquesta finalitat o l’Organisme en el qual estiguin delegades aquestes competències.
Els inspectors / agents de zona regulada encarregats de vigilar l’estacionament en superfície tenen assignades diferents zones pel que no existeix un temps marcat per passar per un punt en concret. Si bé és cert que a les zones on hi hagi una major rotació de vehicles l’agent revisarà aquesta zona amb més assiduïtat.
L’inspector / agent de zona regulada ha de fer complir l’Ordenança, un dels articles sancionables en aquesta Ordenança tracta sobre l’excés de temps marcat en el tiquet, s’entén que si un tiquet excedeix el temps màxim marcat en el mateix és susceptible de ser sancionat per l’inspector / agent de zona regulada.

Plànol